Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimarts, 30 d’octubre de 2012

Valoració STEI Intersindical del Projecte de decret de tractament integrat de llengües


Valoració STEI Intersindical del Projecte de decret de tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les illes Balears

No dóna continuïtat a la bona feina feta fins ara, per la recuperació de la llengua pròpia d’aquestes illes, pels mestres dels centres educatius de les Illes Balears, els quals compten amb el 90% del suport clar dels pares i mares.

Estam a favor d’un model educatiu que potenciï l’ensenyament d’una llengua estrangera i que garanteixi l’aprenentatge de les dues llengües oficials. Pensam, veim i tocam amb les mans, que aquest govern no treballa per la bona convivència de les dues dues llengües oficials i en comptes de treballar pel respecte mutu, atia l’enfrontament entre les persones que les parlen.

No acceptam una regulació de la presència de les llengües als centres escolars per davall del 50% com a mínim, perquè és impossible que un infant que a ca seva parla castellà aprengui la llengua pròpia a l’escola.
Demanam que qualsevol regulació que afecti la llengua catalana passi pel Consell Escolar de les Illes Balears, també per la Mesa sectorial d’educació ja que afecta les condicions laborals del professorat i els currículums autonòmics.
Presentarem al·legacions oportunes en obrir-se el període de consulta a la comunitat educativa. Treballarem per introduir les modificacions que creguem que poden afavorir més el conjunt de la població de les illes Balears.
Cas que la Conselleria d’educació no tengui en compte les al·legacions presentades per la majoria de la comunitat educativa, iniciarem, sense cap dilació, la via judicial.
Per altra banda l’STEI Intersindical convocarà, a totes les illes, l’Assemblea de mestres i professors en català que es va constituir fa més d’un any i que ha estat molt activa als centres i a tot el territori de parla catalana. Fins i tot va arribar al Parlament Europeu el juny del 2012. Juntament amb l’STEI va denunciar la vulneració dels drets  de la comunitat lingüística catalana a les illes Balears per part del Govern de José Ramón Bauzá del Partit Popular. 
No pot ser que es demani que per atorgar una majoria vinculant en una consulta hi hagi d’haver el 65% del cens a favor. Ara ens diuen que per poder continuar amb l’ensenyament en català a un centre haurem de tenir el 65% del cens a favor. En Bauzá només té a favor el 20% del cens!
L’escola és un pilar fonamental per a la normalització de la llengua i la cultura, com ho és la presència de la llengua a l’Administració pública i als mitjans de comunicació. No consentirem que es rebaixi la presència del català en cap d’aquests tres camps. De moment totes les normatives en contra del català que s’han tret, després d’exhaurir la via negociadora i de diàleg, s’han duit als tribunals.
L’STEI Intersindical ha presentat recurs de reposició i es prepara per a impugnar-ho si no es retira, el pla pilot plurilingüe, l’ordre d’elecció de llengua per part de les famílies que ja tenen els infants escolaritzats, l’ordre que posa vigent l’ordre d’elecció del 2004...etc.
Es veu que al president del govern sa mare no li contava rondalles quan era petit i pateix de desafecció lingüística i cultural del mallorquí, menorquí, formenterenc i eivissenc.


MOBILITZACIÓ 30 D’OCTUBRE 2012
RETALLEN L’EDUCACIÓ, RETALLEN EL NOSTRE FUTUR

La Junta de personal docent no universitari de les illes Balears convoca els docents a les concentracions de protesta als diferents punts de cada illa per exigir un canvi de rumb i una correcció dels errors comesos fins ara en temes educatius, tant des de l’administració educativa de l’estat com des de l’autonòmica. Els retalls són molt grans, deterioren el sistema educatiu públic, creen descohesió social, minven les possibilitats formatives i posen en perill les expectatives de futur de la població de les illes Balears.
Sabem que el govern autonòmic té intenció de reduir encara més els pressuposts en educació de l’any passat. Calculam que devers dia 30 d’octubre sabrem la previsió negativa del pressupost de 2013. De moment es parla d’uns 70 milions d’euros menys, la qual cosa suposaria un 10% de reducció respecte del pressupost del curs passat. Per tant el qualificam del tot insuficient per al sistema educatiu illenc. Els imposts que pagam,  no es destinen als serveis bàsics als quals hi tenim dret, com són l’educació, la sanitat i els serveis socials.
Les modificacions a la LOE que vol introduir el ministre Wert, sense el consens amb la comunitat educativa, suposen un nou canvi legislatiu que nosaltres qualificam de contrareforma recentralitzadora i pensam que es fan  en un moment molt inoportú que desestabilitza el sistema educatiu en un moment de crisi i que el que necessita és precisament el contrari.
Sabem que s’han perdut molts de llocs de treball de funcionaris interins, que s’imposarà la mobilitat forçosa o s’obligarà el professorat a impartir especialitats que no són la seva. Es perdrà capacitat de govern i minvarà la gestió de les competències transferides, es recentralitzarà el sistema, es realitzaran avaluacions a l’alumnat dins l’ensenyament obligatori, per fer-ho es contractaran empreses privades, per tant es desconfiarà del professorat per dur-les a terme, no sabrem quin ús es faran dels resultats... Hi ha una evident voluntat de control ideològic i uniformador del que representa l’escola dins la societat.
Mestres i professors i professores patim un atac a les nostres condicions de treball: augment d’hores lectives, reducció de sou, augment d’alumnes per aula, dificultats d’atenció a l’alumnat amb problemes d’aprenentatge, congelació de sexennis, eliminació de la paga de nadal i de part del sou quan estam de baixa per malaltia, restriccions a l’hora de les substitucions, entrebancs als desdoblaments i a l’atenció individualitzada, obstacles a la possibilitat de fer una veritable escola inclusiva i d’avançar en l’èxit escolar dels nostres infants i joves, atacs a l’ensenyament en català i a la normalització de la llengua pròpia d’aquestes illes, la llengua catalana... És evident que tot això minva la qualitat del sistema educatiu.
Totes les mesures que s’han emprès, les contrareformes, els criteris per a la confecció dels pressuposts, lluny de millorar el sistema, el que fa és perjudicar-lo a ell i a tots els qui en formam part. La repercussió pesa damunt tota la societat del present i del futur. Es manté un model d’escola que fa costat a un model econòmic i social que està en crisi i és obsolet. Volem un model d’escola en consonància amb un nou model econòmic i social que promogui i prioritzi l’equitat social. Aquestes polítiques d’austeritat agreugen la recessió econòmica, deterioren el servei públic i perjudiquen les condicions laborals dels seus treballadors.  

Junta de personal docent no universitari de les illes Balears
Palma, 23 d’octubre de 2012
Publica un comentari a l'entrada