Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 9 de juliol del 2016

Govern valencià : Pels nostres drets lingüístics · Signem!

Dirigida a Govern valencià
Escola Valenciana treballa per la normalització de la llengua en tots els àmbits des de fa més de 30 anys. L’ensenyament, les administracions i els mitjans de comunicació són els principals vessants per garantir els drets lingüístics de la ciutadania. D’una banda, l’ensenyament en valencià dota l’alumnat de la competència lingüística necessària per a poder fer servir el valencià i el castellà de forma equilibrada. D’altra banda, Escola Valenciana fixa la necessitat de potenciar la llengua en l’àmbit de l’administració pública com a mesura fonamental d’igualtat i respecte dels drets de la comunitat de parlants. En aquests termes, l’entitat cívica ha iniciat la campanya “Pels nostres drets lingüístics” amb la intenció de regular la plena competència lingüística com a requisit per a accedir a la funció pública.
Signa aquesta petició d’Escola Valenciana adreçada al Govern valencià perquè es pose fi a la discriminació per raó de llengua, gràcies a la implantació de la plena competència lingüística en la nova llei de funció pública valenciana. 
Drets humans: drets lingüístics
La introducció de la plena competència lingüística en totes les administracions públiques evitarà que cap ciutadà se senta menyspreat i veja vulnerats els seus drets humans per adreçar-se en valencià a qualsevol funcionari o bé per sol·licitar documentació en valencià. La ciutadania té el dret de triar en igualtat de condicions el valencià o el castellà davant tots els poders públics
Requisit lingüístic
El requisit o la plena competència lingüística forma part de la qualitat del servei públic. El treballador públic demostra que posseeix la suficient capacitació lingüística per a realitzar el seu treball en qualsevol de les dues llengües oficials. La plena competència lingüística és condició inequívoca i imprescindible per poder exercir l’activitat laboral dins de l’administració pública valenciana. 
Més informació