Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dissabte, 9 de gener del 2016

Coneix els drets lingüístics - Plataforma per la Llengua


Una de les grans manifestacions a Palma, en defensa de la llengua
i contra les polítiques lingüicides del Govern Bauzà

Des de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona ens plau contribuir a la difusió dels drets i deures de la ciutadania i promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, així com evitar qualsevol expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. 
En aquest sentit , i en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, aquesta publicació presenta els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques, reconeguts especialment d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics. Francina Vila i Valls Regidora de Dona i Drets Civils Ajuntament de Barcelona

Si veus vulnerats els teus drets lingüístics o et sents discriminat per utilitzar la llengua catalana pots adreçar-te a l’Oficina per la No Discriminació (OND) o a la Plataforma per la Llengua on t’assessorarem i et donarem suport en totes les actuacions que calgui emprendre.

Contacta amb nosaltres:
Oficina per la No Discriminació: C. Ferran, 32 – 08002 Barcelona
Tel. 93 413 20 00 e-mail: ond@bcn.cat www.bcn.cat/dretscivils
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 09:00h a 14:00h i dimarts i dijous de 09:00h a 18:00h.

Plataforma per la Llengua Via Laietana, 48 A, principal 2a – 08003 Barcelona
Tel. 93 321 18 03 e-mail: info@plataforma-llengua.cat www.plataforma-llengua.cat

La legislació lingüística:

Per tal de concretar mesures per protegir els drets lingüístics dels catalanoparlants hi ha una sèrie de disposicions que regulen l’ús de les llengües a Catalunya. A més de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que declara el català llengua pròpia i oficial, hi ha la Llei de Política Lingüística, el Codi de Consum de Catalunya i la Carta Europea de les llengües regionals o minorità- ries, però n’hi ha moltes més que, tot i que no tracten només de la llengua, sí que en regulen l’ús en diferents àmbits i sectors.

Els drets lingüístics:

Els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i, més especialment, d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional. El Capítol III del Títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 està dedicat als drets i deures lingüístics, i en el seu article 32 ens diu que totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques.


Recorda que tens dret a:

Adreçar-te en català tant oralment com per escrit i ésser atès per totes les administracions, inclosa l’administració de l’estat i de justícia (jutjats, comissaries, Hisenda, Registre Civil, etc.). D’altra banda, cap d’aquests organismes et pot demanar una traducció.

Rebre en català totes les notificacions, documents i cartes de qualsevulla d’aquestes administracions.

Disposar dels preus, com a mínim en català, de tots els serveis, els contractes i les factures en els establiments d’allotjament turístic i en les agències de viatge. 

Ser atès en català per qualsevulla operadora de telefonia tant si et truquen per a fer-te una oferta com si truques al servei d’atenció al client per a qualsevol incidència.

Adreçar-te en català i ésser atès en qualsevol establiment obert al públic o en qualsevol servei d’atenció al client que operi a Catalunya, malgrat que sigui ofert des de fora d’aquest àmbit territorial (sigui directament, per via telefònica o per e-mail). Mai et poden demanar que canviïs d’idioma.

Rebre en català les notificacions, les citacions, els requeriments i les altres comunicacions quan s’és part d’un procediment judicial, sense retard per raó de la llengua emprada.

Disposar de tota la senyalització, retolació i cartells fixes dels establiments oberts al públic en català.

Disposar i rebre en català tots els catàlegs o documents d’oferta de serveis, si hi apareix el preu del producte.

Rebre en català la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsits i les factures d’establiments oberts al públic.

Disposar de xecs, pagarés, talonaris i altres documents oferts per les entitats financeres en català.

Disposar en català dels contractes d’adhesió, normats, contractes amb condicions generals o clàusules tipus com els préstecs, les hipoteques o els contractes d’assegurances.

Disposar de la pòlissa del contracte d’assegurances en català si així ho demanes. 

Disposar de l’escriptura d’una propietat, el testament, els documents de constitució d’una empresa o associació o els de subscripció d’accions en català, si així ho esculls o si ho acordes amb l’altra part.

Disposar en català de totes les comunicacions per megafonia, retolació, factures, bitllets i notificacions de les empreses de servei públic com ara les de telefonia fixa i mòbil, comunicacions per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, línies d’autobusos, companyies aèries i les subministradores d’aigua, llum i gas.

Rebre en català les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb les seves  característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.

Accedir a una escola catalana en llengua i continguts que et permetrà, en acabar l’escolaritat obligatòria, ser competent, com a mínim en dues llengües, català i castellà i, en conseqüència, no tenir cap tipus de discriminació lingüística a l’hora d’entrar en el món laboral.