Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

divendres, 22 de gener de 2016

Europa denuncia els punts en què Espanya incompleix la Carta Europea de Llengües

Font: Committee of Ministers - Recommendation on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages by Spain (Adopted by the Committee of Ministers on 20 January 2016 at the 1245th meeting of the Ministers' Deputies)Original en anglès, traducció Google Translator
Recomanació CM / RecChL (2016) 1 

sobre l'aplicació de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries per Espanya

(Aprovada pel Comitè de Ministres el 20 gener 2016 

a la reunió 1245 de Delegats dels Ministres) 

El Comitè de Ministres,
De conformitat amb l'article 16 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries;
Vistes les declaracions realitzades per Espanya el 9 d'abril de 2001;
Havent pres nota de l'avaluació realitzada pel Comitè d'Experts sobre la Carta pel que fa a l'aplicació de la Carta per Espanya;
Tenint en compte que aquesta avaluació es basa en la informació presentada per Espanya en el seu informe nacional, informació complementària proporcionada per les autoritats espanyoles, la informació presentada pels organismes i associacions legalment establertes a Espanya ia la informació obtinguda per la Comissió d'Experts durant la seva sobre-the- detectar visitar;
Havent pres nota de les observacions formulades per les autoritats espanyoles sobre el contingut de l'informe del Comitè d'Experts;
Recomana que les autoritats espanyoles tenen en compte totes les observacions i recomanacions del Comitè d'Experts i, com a qüestió de prioritat:
1. modificar el marc jurídic per tal de deixar clar que les autoritats judicials penals, civils i administratives a les comunitats autònomes puguin dur a terme el procediment en les llengües cooficials, a petició d'una de les parts;
2. seguir aplicant legal i intensificar les mesures pràctiques destinades a garantir que una proporció adequada del personal judicial publicat en les comunitats autònomes afectades per l'aplicació de l'article 9 de la Carta té un coneixement pràctic de les llengües pertinents;
3. continuar aplicant legal i intensificar les mesures pràctiques destinades a garantir l'adequada presència de les llengües cooficials en l'Administració de l'Estat en l'àmbit de les Comunitats Autònomes;
4. continuar implementant mesures per garantir la presència de les llengües cooficials en els serveis públics, especialment en els serveis de salut;
5. seguirà vetllant perquè l'oferta de l'educació trilingüe no afecta negativament a la protecció i promoció de les llengües regionals o minoritàries;
6. consideri estendre el reconeixement d'aquestes llengües regionals o minoritàries, amb un estatus cooficial en sis comunitats autònomes a altres comunitats autònomes, sempre que hi hagi un nombre suficient d'usuaris de la llengua regional o minoritària en qüestió.
Documents relacionats
 
 Reunions
 Altres documents