Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dilluns, 11 de juny de 2018

DONEM EL SUS! Mascletada-Tuit #SetmanaLlibertatExpresssió

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial


Mascletada-Tuit #SetmanaLlibertatExpresssió

Amb la intenció de donar el sus a la Setmana per la Llibertat d'Expressió, convidam a organitzacions, moviments sociales i persones a títol individual a fer una piulada massiva el proper dilluns, 11 de juny, entre les 11'00 i les 13'00 del migdia. 
L'objectiu és situar el hashtag #SetmanaLlibertatExpressió en el llistat de treding topics (de Mallorca i, si fos possible, de tot l'Estat). 
Podeu copiar i aferrar les piulades que vos proposem en aquest pad; també podeu redactar les vostres pròpies piulades tot afegint el hashtag #SetmanaLlibertatExpressió, així com repiular les piulades d'altri que portin aquest hashtag (fixant-vos que no continguin missatges contradictoris, és clar). També és important que quan pogueu marqueu còpia o etiqueteu en les imatges les comptes de Twitter de referència indicades més abaix.
És important destacar que les piulades originals sempre compten més que les repiulades a l'hora d'entrar a la llista de treding, per la qual cosa us demanem que si es possible faceu ambdues coses: tant piulades originals com repiualades de tot allò que pogueu.

Dia: Dilluns, 11 de juny de 2018
Hora: 11'00 h. a 13'00 h.
Hashtag: #SetmanaLlibertatExpressió, adicionalment: #ForaMorrals

Piulades propostes (interface ordinador +144):

Avui donam el sus a la #SetmanaLlibertatExpressió, fins al 17 de juny omplirem #Palma d'art, poesia, debats, música i paraules #ForaMorrals. Ens acompanyau? Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ 
(imatge cartell)

Durant aquesta #SetmanaLlibertatExpressió l'obra "Presos Políticos" de Santiago Sierra, censurada a @FeriaArco estarà exposada a la Plaça Espanya de Palma #ForaMorrals. Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ 
(imatge obra)

Avui, 19 h. a @dracmagic1: xerrada-debat "Ni culpables, ni innocents. 2013-2018: la darrera onada repressiva contra les anarquistes a l'estat espanyol". Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/  #SetmanaLlibertatExpressió #ForaMorrals 
(imatge cartell)

Dimarts 12, a les 19 h. a @casa_planas: Concert de Las Víctimas Civiles @SiempreVictimas i xerrada debat amb: Santiago Sierra, DEMOCRACIA, Eugenio Merino, @abelazcona y Rosa Pérez. Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/#SetmanaLlibertatExpressió

Dimecres 13, a les 19 h. a #LosOficiosTerrestres: Projecció i debat sobre la pel·lícula #Fóllame de Virginia Despentés. Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ #SetmanaLlibertatExpressió #ForaMorrals 

Dijous 14, a les 19 h. a #CanAlcover: Jaume Bueno y Gloria Olmos parlaran de "La llei  mordassa i aspectes de autodefensa legal". Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ #SetmanaLlibertatExpressió #ForaMorrals 

Dissabte 16, a les 12'00 a la #PlaçaEspanya: Rua Poètica per la #LlibertatExpressió. Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ #SetmanaLlibertatExpressió #ForaMorrals 
(imatge cartell)

Dissabte 16, a les 19'00 a la #PlaçaEspanya: Taula Rodona "La llibertat d'expressió avui" amb @margalidamaria, @NeusTB_, @jmaizchacon, Iñaki Aicart i @antipatriarcals Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/ #SetmanaLlibertatExpressió 

Avui donam el sus al Festival Intergalàctic per la Llibertat d’expressió. Fins al 17 de juny omplirem #Palma d'art, poesia, debats, música i paraules. Més informació: https://foramorrals.noblogs.org/  #SetmanaLlibertatExpressió  

Comptes de referència:
@CDR_Mallorca
@FreeValtonyc ‏
@casa_planas
@aguait_cat 
@ocbcat
@AAVIB 

Participants: 
@antipatriarcals
@SiempreVictimas
@abelazcona
@margalidamaria
@NeusTB_
@jmaizchacon
@abelazcona
@Boladevidre

Aquí podeu programar els tuits: 


Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial

QUÈ ÉS SUS I "DONAR EL SUS"?
(Diccionari Català/Valencià/Balear Alcover-Moll)

SUS adv. i prep. 

|| 1. ant. Amunt, dalt (en tots els seus significats); cast. arriba, encima. a) Usat com a adverbi no acompanyat d'altra partícula. Esperan quant uendrien e quant metrien nostra senyera sus, Jaume I, Cròn. 443. E'ls nostres pujaren sus, Pere IV, Cròn. 201. Sus li lançaren, | tot lo mullaren, Spill 7999. Si's pogués fer de fortuna tener ab hun fort clau, sa roda quant és sus, Ausiàs March xxxi.—b) Usat com a preposició. Edificada sus set colones d'or, Spill 10617. (En aquest ús és viu sus en el rossellonès: Amb braç ferm va mallant sus l'enclusa, Berga MT 112).—c) Usat com a preposició acompanyada d'altres preposicions (sus en, sus a, sus dins, etc.). E posa'l sus e'l temple [=sus en lo temple], Hom. Org. 6. Molt cavaller... com és sus en son cavall, Llull Cont. 112, 9. E'l loch on nós stàuem era... sus e'l palau de uolta, Jaume I, Cròn. 11. Féu scriure en lo pal, sus en lo cap de la punta,Scachs 24. Deuant mon Déu me presentí sus dins la Seu, Coll. Dames 5. Explicaren lur embaxada al Papa, sus a la popa de la galera, Tomich Hist. 276.—d) Seguit de alt, formant la locució sus alt. Vós, Sènyer, avets volgut que paraís sia sus alt sobre la terra, Llull Cont. 59, 23—e) Seguit de de, formant la preposició composta sus de (en trobem un exemple en el fals Boades: Ab molts treballs que'n tramet sus d'aquell, Boades Feyts 396).—f) Precedit de la preposició de, formant la locució de sus. A penes podem portar lo fex que de sus nos avets posat, Llull Cont. 80, 29. Puys posa-y de sus una gota de cera, Flos medic. 127 vo. Aquesta combinació s'usava sobretot per indicar una cosa dita o escrita abans. Axí con de sus és escrit, doc. segle XIII (Anuari IEC, i, 306).(V.
dessús, forma aglutinada d'aquesta locució adverbial).—g) Precedit de la preposició en, formant la locució en sus o a en sus (escrit també ensús). Adonchs puja a en sus, Llull Felix, pt. i, c. 4.—h) Precedit de la preposició arcaica tro o entrò, formant la locució tro sus o entrò sus amb el significat de ‘fins a’ (=cast. hasta). Entraren entrò sus Alcoy, Muntaner Cròn., c. 26. Los cauallers han anar tots armats del cap tro sus als peus, Flos medic. 14. Tracta de les generacions... de Seth... entrò sus a Noè, Tomich Hist. 4.—i) Indicant superioritat numèrica, equivalent a més, més amunt. Haja trenta mília sòlidos en sus, doc. a. 1380 (Col. Bof. viii, 222). Quaix en nombre de III mília hòmens a cavall e de peu XV mília en sus, Pere IV, Cròn. 372. Tots quants fossen de XI anys en sus e de LXX en auall, Tirant, c. 20. Entre morts e presos pujen en sus de mil persones, doc. a. 1462 (Col. Bof. xxii, 244).

|| 2. Prop, a la vora; cast. cerca. Indica proximitat de lloc, de temps, de qualitat, etc. En aquest significat s'usa encara sus o la seva variant su en alguns dialectes actuals. «Sa casa està sus devora es camí» (eiv.) o «su es camí» (mall., men.): està a la vora del camí. E nós exim sus en l'alba de Montsó, Jaume I, Cròn. 14. Quan fo aquela nuyt sus al primer son, ibid. 83. Anam-nos aturar atendar en la dita vila sus pres Helna, Pere IV, Cròn. 170. Una sala excellent | sus la font edificada,Turmeda Diuis. 7. Trista plorant sus al peu de la creu, Trobes V. Maria [129]. Treballava... prop de Maria, Jusep, y sus d'ells... l'infant Jesús s'asseu, Guiraud Poes. 4. D'aquest sentit d'aproximació provenen les formes compostes susaquí, susara, etc. Sus aquí nos desexim de uostra amor, Jaume I, Cròn. 22.

|| 3. Usat com a interjecció (sus!) serveix per a incitar algú a moure's, a anar avant, a anar-se'n d'un lloc; cast. sus. Lavors lo gloriós Senyor lo pres per los braços dient: Sus, feel cathòlich amich; sus, leal missatger; sus, baró de gran virtut!, Pere Pasqual Obres, i, 77. De aquests tals, gran feix, sus!, al foch de infern, St. Vicent Ferrer (Bol. Ac. Hist. lxxxix, 437). Sus, dix Tirant, no'n vull pus saber, Tirant, c. 148. L'abadessa dix: Sus, senyora, leuats del lit, Curial, i, 30. Sus a la guerra, los braus!, Picó Engl. 20. Especialment: a) Crit amb què es dóna als corredors d'una cursa el senyal de començar a córrer. Lo jutge pujà alt en un cadafal... e dix cridant: Sus, cauallers!, Tirant, c. 59. Donar el sus: fer la senyal perquè algú comenci a córrer, a treballar, a actuar.—b) Es diu per indicar a algú que se'n vagi (val.). «Sus d'ací!» (Gandia, Pego).—c) Crit amb què es fa fugir o marxar els gossos (Urgell, Baix Aragó, Maestrat); cast. zape! 

|| 4. m., ant. Jugada en què es posa en perill el rei, en el joc d'escacs; cast. jaque. Diu que'l rey, llevant-se per sus, no salta a la tercera, Scachs d'amor 24. Diu que no sia pres ni ferit lo rey, mas que l'avisen, so és donant-li sus, ibid. 27. Sus i mat: jugada en què el rei d'escacs roman indefens, sense possibilitat de salvar-se. Que tot hom se riga d'ell e li donen sus y mat en la darrera casa, Tirant, c. 86. Vist que també al primer sus se troba mat, Somni J. Joan 2811.

    Etim.: del llatí sūrsum, ‘amunt’.

Pots seguir el Canal de Telegram de Boladevidre: https://t.me/BoladevidreOficial