Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimecres, 2 de juliol de 2014

GOVERN BALEAR: DE DERROTA EN DERROTA FINS AL RIDÍCUL FINAL

LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS TORNA A DONAR LA RAÓ A L’STEI

El TSJIB  ANUl.LA  L’ORDRE DE LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS DE DIA 9 DE JULIOL DE 2013 i LA RESOLUCIÓ DE DIA 12 de JULIOL DE 2013

Seu del TSIB
L’STEI presentà recurs contra les normes que possibilitaven que els inspectors accidentals fossin triats per una comissió on tots els seus membres eren nomenats “a dit” per l’Administració.
L’STEI considerava que el nomenament de tots els membres de la comissió de selecció per part de l’Administració anava en contra de la normativa que obligava a que els membres fossin designats per sorteig, excepte el president de la comissió que pot ser nomenat directament.
La sala del contenciós administratiu ha acceptat la demanda de l’STEI i ha ANUL·LAT aquestes normes pel que fa a la composició de la comissió de selecció que va triar els inspectors que actualment estan en comissions de serveis.
La Sala diu:
1.       “... Los principios rectores de estos procesos selectivos para la provisión temporal –por funcionarios docentes- de estos puestos de inspector sin titular son los de IGUALDAD, MÉRITO, CAPACIDAD Y PUBLICIDAD”.
2.       “ Y la propia CAIB, en las cinco convocatorias anteriores a la del año 2013 destinadas a la provisión accidental o temporal de puestos de inspectores de educación, mediante comisión de servicios, había recogido que la designación de los miembros de estas comisiones de selección y valoración, distintos del presidente, SE HARÍA POR SORTEO (...)”
3.       “La designación sin insaculación o sorteo, sino a propuesta de los titulares de órganos administrativos, implica la vulneración del artículo 7.7 del Real Decreto 276/2007 y del artículo 16 del Decret 36/2001, preceptos que se aplican por analogía, además de implicar una conducta contraria a los actos propios desarrollados por la Conselleria del ramo educativo desde el año 2005”.
4.       “Al haberse estimado el recurso, concurren méritos para una expresa imposición de costas del juicio a la Administración demandada (...)”.
5.       “Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno”.

L’STEI va denunciar en el seu moment que les designacions “a dit” del membres de la comissió de selecció  perseguien  la finalitat de poder controlar el nomenament dels inspectors en comissió de serveis, per poder disposar d’un conjunt d’inspectors sotmesos a les directrius polítiques de l’administrador de torn. L’actuació d’alguns dels inspectors durant el curs 2013-2014 ens ha donat la raó. L’STEI demana a la Conselleria que accepti el contingut d’aquesta sentència, modifiqui la normativa corresponent i restableixi la normalitat que se’n deriva de l’aplicació de la mateixa.

font:STEI-i