Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

diumenge, 15 de juny de 2014

EL GOVERN BAUZÁ UN EXEMPLE D'ESTIL MAFIÓS

L’STEI PRENDRÀ MESURES LEGALS CONTRA ELS INSPECTORS QUE COACCIONIN I AMENACIN LES DIRECTIVES I ELS DOCENTS DELS CENTRES

Els claustres dels centres educatius voten aquests dies els projectes TIL. Hem tengut constància que hi ha alguns inspectors d’educació que  visiten els centres i donen instruccions verbals del tot irregulars a les directives, que, segons el nostre punt de vista, suposen una coacció i una restricció d’un dret fonamental com és la llibertat d’expressió i pretenen influir en la intenció del vot dels funcionaris que actuen en un òrgan col·legiat, la qual cosa podria ser considerada  un possible delicte.
De moment desconeixem si aquests inspectors que actuen, presumptament, al marge de la llei ho fan per iniciativa pròpia o a instàncies d’algun superior jeràrquic, la qual cosa es podria aclarir davant un jutge.
Aquestes males pràctiques consisteixen a pressionar els directors perquè aprovin el projecte TIL amb indicacions incorrectes com prohibir la votació secreta als claustres i exigir que a les actes hi consti amb nom i llinatges, qui ha votat que sí i qui a votat que no. Sembla que la conselleria vulgui fer llistes negres. Aquest fet vulnera la llei i serà denunciat per l’STEI.
Així mateix, també tenim constància que els directors s’han vist amenaçats amb la possible obertura d’expedients si no atenen les indicacions il·legals dels inspectors.
El cúmul dels despropòsits es completa amb la difusió per part de la conselleria d’Educació d’un informe jurídic incomplet sobre el desenvolupament de les deliberacions i les votacions dels projectes TIL. El document que la conselleria d’educació fa arribar als centres només inclou conclusions d’un hipotètic informe jurídic, i no sabem si són totes les conclusions. Així mateix, amaga deliberadament la resta de l’informe.
L’estratègia de presumptes coaccions i amenaces també inclou telefonades.
Aquests atacs als principis bàsics de l’estat democràtic i de dret en el qual vivim actualment no es poden tolerar de cap manera i l’STEI prendrà totes les mesures legals al seu abast per acabar immediatament amb aquestes conductes que consideram il·legals.