Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dilluns, 24 de febrer de 2014

Moció als ajuntaments de les Balears per a la declaració dels símbols d’interès locals

STEI continua promovent la campanya dels llaços quadribarrats, com a símbol de la defensa de la llengua catalana a les Illes Balears, i demana als Ajuntaments que aprovin mocions de declaració d'interès local a favor dels llaços i de la llibertat d'expressió.

Demanam als Ajuntaments que continuïn fent mocions per declarar el llaç quadribarrat i les quatre barres símbol d'interès local. Ja són més de trenta municipis que ho han fet! Aquest fet dóna cobertura legal als centres educatius dels seus municipis, perquè puguin continuar exhibint el llaç quadribarrat.

M. Antònia Font / STEI

Moció per a la declaració dels símbols d’interès locals i en favor de la llibertat d’expressió

L'article 4 de la Llei sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, aprovada pel Parlament en sessió de dia 19 de desembre, estableix una prohibició genèrica a l'ús de símbols en els mobles i immobles afectes als serveis públics propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exceptuant-ne els oficials, per exemple, les banderes, ensenyes, els escuts i els "altres símbols distintius" acordats per les corporacions locals.

L'apartat 2b) d’aquest mateix article 4 també permet aquells altres símbols “representatius de declaracions oficials d'interès local, autonòmic, nacional o internacional”.
L'Estatut d'Autonomia (article 88.1), la Constitució Espanyola (article 20.1), la Declaració de Drets Humans, els pactes internacionals de drets civils i polítics i de drets econòmics, socials i culturals, i la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals, consagren, com un dret fonamental, expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció. La Constitució precisa que “l’exercici d’aquest dret no podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”.

Els ajuntaments, com a poder públic, tenen el deure de respectar, protegir i promoure els drets fonamentals, entre els quals el de la llibertat d'expressió i el dret a la participació plural de la societat civil en la vida pública, a opinar, a dissentir i a manifestar qualsevol desacord, a través de diferents formes expressives.
La senyera de les quatre barres és un símbol tradicional de la identitat de Mallorca (està representada a la bandera i s’esmenta a l’himne) i les Illes Balears, i forma part del patrimoni simbòlic del poble de Binissalem, on s’ha usat en múltiples manifestacions culturals i festives, per la qual cosa escau declarar-la formalment com a símbol d'interès local als efectes de l'article 4 de la Llei de símbols.

Així mateix, moltes escoles han adoptat un llaç amb la senyera de les quatre barres com a expressió de compromís amb la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la seva normalització, per la qual cosa, aquest Ajuntament, a fi de preservar-los de la ignomínia d'una censura prèvia governamental, i respectar la seva llibertat, sigui per aquest símbol en concret, o pels que considerin adients en la seva tasca civicoeducativa, declara també símbols d'interès local els símbols que aprovin els centres escolars.
Aquesta declaració és una expressió de la llibertat de consciència i de la llibertat ideològica.

Per tot això, l'ajuntament de ............................................
proposa l'adopció dels següents acords:

1.      Declarar la senyera de les quatre barres (inclòs el llaç
quadribarrat) com a símbol oficial d'interès local als efectes de l'apartat
2b) de l'article 4, de la Llei sobre l'ús dels símbols oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.      Declarar com a símbols oficials d'interès local totes aquelles
manifestacions simbòliques aprovades pels centres escolars del municipi als efectes de permetre als centres d’usar-los sense haver de demanar-ne l'autorització prèvia, segons estableix l'article 4, apartat 2) b).
3. Iniciar els tràmits urgents per oficialitzar la bandera i l’escut de ......................, ja que fins que no es faci tampoc no es podran penjar a la façana de l’Ajuntament.
El portaveu,
...........................................................

A .............................................. dia ............de ....................................de 2014