Google+ Google+

TRADUEIX / TRANSLATE

dimecres, 5 de desembre de 2012

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA, ARA MÉS QUE MAI!


 MESTRES I PROFESSORS EN CATALÀ - ILLES BALEARS
DONAM SUPORT A:

La bona feina feta pels docents dels centres educatius de les Illes Balears a favor de l’ensenyament en català, eina de normalització i de cohesió social, des de la transició democràtica fins ara, i que compta amb el 87% del suport dels pares i mares.
Els projectes lingüístics dels centres (PLC) que fan l’ensenyament en català i que garanteixen que al final de l’escolarització obligatòria l’alumnat acabarà sabent les dues llengües oficials.
Un model educatiu que potenciï l’ensenyament d’una llengua estrangera amb professors formats i acreditats per garantir la qualitat de l’ensenyament de la llengua i dels continguts de les matèries no lingüístiques que s’imparteixin. Ara no es disposa de prou pressupost per fer un pla de formació.
La immersió lingüística en català que s’aplica als centres amb el consens de la comunitat educativa. Les avaluacions certifiquen que la competència lingüística dels alumnes és igual de bona amb les dues llengües oficials.
La presència majoritària d’hores lectives en català, ja que sinó és impossible que un infant que a ca seva parla castellà, o una altra llengua, acabi l’escolarització obligatòria sabent el català.
L'escola que no separa els alumnes ni en centres, ni tampoc en aules diferents, on els infants i joves participen de les mateixes experiències, conviuen i s’enriqueixen amb les aportacions de tots.  Una escola inclusiva i integradora que avança pedagògicament i socialment.
L’ensenyament en català perquè tots el puguin saber i puguin exercir la llibertat de triar amb quina llengua volen parlar i puguin arribar a tenir les mateixes oportunitats que els autòctons. No dominar formalment la llengua del territori els pot restar oportunitats futures.
El Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) que atén l’alumnat immigrat que no coneix la llengua pròpia i que l’ajuda en la integració al centre, s’ha de mantenir. 
El manteniment i l’augment de les competències del Consell Escolar com a garantia de la participació democràtica i equilibrada de tota la comunitat educativa.
La continuïtat en l’exercici de la responsabilitat dels cossos docents en qüestions pedagògiques i organitzatives als centres i en la presa de decisions que afecten el currículums, els objectius, els continguts, les competències bàsiques o qualsevol aspecte que afecti els Projectes lingüístics o els Projectes educatius del Centre.
El reforç a l’àrea d’anglès en desdoblaments, laboratoris d’idiomes, ràtios més baixes, intercanvis, pel·lícules en versió original en anglès, auxiliars de conversa, materials didàctics innovadors i grups de conversa.
Declaració a favor de garantir:
  1. El coneixement i l’ús de la llengua pròpia.
  2. Assegurar la competència lingüística en les dues llengües oficials.
  3. Facilitar l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Com que pensam que el present model no garanteix cap de les tres coses demanam la  RETIRADA DEL DECRET DE TRACTAMENT INTEGRAL DE LLENGÜES.

Els sotasignats mestres, professors, professores,
del Centre................................................................................................................................................  Localitat ................................................................................................ Illa...........................................
Nombre total de docents al centre ......................................................

Nom i llinatges
Document d’identitat
Signatura